Виза “D” за дългосрочно пребиваване на чужденци

Posted on Posted in Uncategorized

Няколко са начините за пребиваване в Р България – краткосрочно, продължително, дългосрочно и постоянно. В зависимост от срока на пребиваване на чужденците се издава различна виза. А какво всъщност е виза? Визата е разрешение за влизане и пребиваване, за транзитно преминаване през територията на Република България или за летищен транзит.

Виза „D” e виза за дългосрочно пребиваване в България. Тя дава право на лицето, което я притежава, на многократно влизане на територията на Република България в рамките на срока на нейната валидност.

Какъв е срокът за валидност на виза „D”?

Тази виза може да се издаде със срок на валидност до 6 месеца или до 1 година.

Виза “D” със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни се издава на чужденец, който желае да се установи продължително или постоянно в Република България. А кога едно лице може да се установи продължително или постоянно в Р България, можете да прочетете в следваща статия от нашия блог.

Виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 1 година и с право на пребиваване до 360 дни може да бъде издадена на чужденец в един от следните случаи:

  • Когато извършва научни изследвания;
  • Или е студент по програми за обучение до една учебна година;
  • Когато е специализант или стажант;
  • Или е командирован от чуждестранен работодател по изпълнението на договор за туристически услуги;
  • Когато е командирован от чуждестранен работодател, който осъществява дейност като инвеститор.
Къде и кога се подават документите за издаване на визата?

Заявлението за издаване на виза „D” се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата. Заявлението за издаване на виза се подава по образец не по-рано от 3 месеца и не по-късно от 3 дни преди датата на планираното пътуване. Определя дата и час на кандидата за виза за провеждане на интервю.

Какви са условията за издаване на виза „D”?

При подаване на заявлението чужденецът е длъжен да представи още доказателства за декларираните от него данни и да обоснове достоверно посочената цел на пътуване. Задължен е и да докаже, че притежава необходимите средства за издръжка и подслон за посочения срок на пребиваване. Освен това чужденецът трябва да представи и редовен документ за задгранично пътуване, както и застраховка в размер на поне 30 000 евро. Застраховката трябва да покрива всички разходи по репатриране и за неотложна медицинска помощ и спешно болнично лечение. Заплаща се и такса в размер на 100 евро.

Виза “D” е основание за издаване на разрешение за продължително пребиваване. Визата за дългосрочно пребиваване се анулира при издаване на разрешение за пребиваване.

За да прочетете тази статия на английски език, моля кликнете тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *