Как да закрия/прекратя/ликвидирам дружеството си?

Posted on Posted in Uncategorized

Имате неработещо дружество и смятате да прекратите дейността му. Това става чрез извършване на процедура по ликвидация, която се вписва по партидата на дружеството.

За да закриете дружеството си, трябва да преминете през гореспоменатата процедура, която в най-добрия случай тя ще Ви отнеме шест-седем месеца. Нека опиша накратко и самата процедура по ликвидация, с уговорката че за всяка конкретна фирма прекратяването може да отнеме по-дълъг период, като е възможно да има и различни специфики, касаещи разпределението на имуществото и изплащане задълженията към кредиторите.

На първо място, за да стартирате процедурата по ликвидация, следва да вземете решение за прекратяване на дружеството.

Това става с протокол за провеждане на общо събрание на съдружниците, с който да е взето решение с мнозинство ¾ от капитала (за ООД и АД). При едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и едноличните търговци (ЕТ) решението се взима от едноличния собственик.

След като вземете първото решение, следва да определите ликвидатор, неговото възнаграждение и срок за извършване на ликвидацията.

Ликвидатор на вашето дружество може да бъде както управителят, така и друго физическо лице. По решение на общото събрание могат да се назначат няколко ликвидатори, но законът поставя ограничението всички те да представляват дружеството само заедно. Пак по решение на общото събрание се определя и възнаграждение на ликвидатора. Възнаграждението е изцяло за сметка на дружеството.

Ролята на ликвидатора е водеща и определяща за извършаване на последните сделки на дружеството. Основните задължения на ликвидатора са да довърши текущите сделки, да събере вземанията, които дружеството има от своите длъжници, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите на дружеството, т.е. да се издължи. За удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът е длъжен да публикува покана в Търговски регистър, както и да изпрати същата покана до всички кредитори, които са му известни. Ликвидаторът, като представител на дружеството, е задължен да уведоми Национална агенция по приходите (НАП) и Национален осигурителен институт (НОИ) за намерението на дружеството да се ликвидира. Вследствие на уведомяването, двата органа издават удостоверение за това, че са били уведомени. НАП издава удостоверение само след като дружеството заплати своите задължения към него. НОИ издава удостоверение след като дружеството предаде всички разплащателни ведомости за служителите, които е имало.

Срокът за извършване на ликвидацията се определя съобразно плановете на общото събрание на дружеството.

Той не може да бъде по-кратък от шест месеца с оглед защитата на кредиторите. В рамките на този срок кредиторите са длъжни да предявят своите вземания към дружеството. То, от своя страна, е задължено да изплати дължимата сума. Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име. Ако пък някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора. Срокът за извършване на ликвидацията може да бъде спиран и удължаван. Той се спира, когато се открие производство по несъстоятелност (но за нея друг път). Срокът може да се удължи по решение на общо събрание.  Това се случва, когато първоначално заложения срок е недостатъчен да се извършат всички необходими за закриването на дружеството действия.

От счетоводна гледна точна, ликвидацията също е свързана с допълнителна работа. Ликвидаторите са задължени да съставят баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

Последната стъпка от процедурата по закриване на едно дружество, е разпределение на имуществото, което е останало.

То се разпределя измежду всички съдружници, съответно измежду акционерите. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът иска заличаване на дружеството. Разбира се, във всеки един момент до разпределението на имуществото, общото събрание може да промени своето решение и да реши дружеството да продължи да съществува и осъществява търговска дейност. В този случай, ликвидаторът заявява решението за продължаването на дружеството за вписване в търговския регистър.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *