Как да защитим личните си данни?

Posted on Posted in Uncategorized

Годината е 2017. Векът е динамичен. Интернет пространството е необятно.

Живеейки в 2017, в света на непрестанния поток от информация, където само с един клик даваш личните си данни на непознати лица, се налага да имаш и добра, надеждна защита. В нашата страна защитата на лични данни е правно регламентирана и съществуват мерки за въздействие върху тези, които неправомерно са използвали нашите лични данни.


Какво представляват личните данни?

Те са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. В тази група можем да включим три имена, адрес, единен граждански номер и много други данни.


От кого се обработват личните данни?

Разбира се, данните, които служат за лични или домашни дейности (както и за информацията, която се съхранява в Националния архивен фонд) не могат да бъдат разглеждани като предмет на някакво нарушение. Но всички други лични данни се обработват от т.нар. администратори на лични данни. Това са всички регистрирани като такива в Регистъра на администраторите на лични данни и които обработват данни във връзка със своята дейност. Задължение за регистрация имат всички онези, които обработват лични данни – физически и юридически лице, органите на държавната власт или на местното самоуправление. Регистрацията се извършва преди започване обработването на лични данни. Регистърът се поддържа от Комисия за защита на личните данни. Тя вписва администратора в 14 – дневен срок от подаване на заявлението. В резултат на това всеки администратор се сдобива с идентификационен код. За повече информация и регистрация вижте тук.


Как трябва да се обработват личните данни?

Обработване на лични данни” е много разтегливо понятие. Това е единствено в полза на предоставящия личните си данни за обработка. В случай на нарушение, той би могъл по-лесно да се защити.

Обработване на лични данни е всяко действие, което може да се извърши по отношение на личните данни с автоматични или други средства. Това са например събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

С цел максимална защита, личните данни следва да се обработват от администратора при спазване на строги изисквания. Той трябва  да предприеме необходимите технически и организационни мерки, за да защити данните от случайно или незаконно унищожаване, случайна загуба, неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване. След като се постигне целта, за която са събрани личните данни, администраторът следва да ги унищожи, да ги прехвърли на друг администратор или да ги съхрани като анонимни за исторически, научни или статистически цели, само след разрешение на Комисията за защита на личните данни.

   В случай че сте предоставили личните си данни на администратор, Вие имате право на:

  • достъп по тях по всяко време;
  • както и да поискате информация за целите и начина на обработване.
  • можете да поискате заличаване, коригиране или блокиране на личните Ви данни, в случай че обработването не отговаря на изискванията на закона.
  • имате право и да поискате и копие от обработваните лични данни.

Във всички случаи, при обработването на лични данни трябва да Ви бъде гарантирана неприкосновеността на личността и личния живот.


Какви са мерките за защита на лични данни?

В случай че установите нарушение във връзка с вашите лични данни, можете да се защитите по един от следните начини:

  1. Да възразите пред администратора срещу обработването на личните Ви данни;
  2. Подадете жалба до Комисията за защита на лични данни. В този случай Комисията може да даде задължителни предписания, да определи срок за отстраняване на нарушението или да наложи административно наказание – глоба на нарушителя.
  3. Можете и да подадете жалба до административния съд и да стартирате административно производство. В него Вие можете да потърсите и обезщетение за претърпените вреди вследствие на неправомерно обработване на лични данни от страна на администратора нарушител.

 Бъдете внимателни при предоставянето на лични данни. В случай на съмнение, винаги можете да направите справка в електронния регистър на администраторите на лични данни, дали това лице е регистрирано като такова. А в случай на нарушение на вашите права, винаги можете да се възползвате от един от законовите методи за защита.


Настоящата статия има единствено за цел да предостави основна информация в областта на личните данни, както и да насочи читателя към възможните мерки за закрила. Авторът не претендира за изчерпателност и пълнота на написаното. Всеки конкретен случай може да бъде обсъден с наш специалист, в резултат на което да се предприемат конкретни мерки за действие. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *