Регистрация на граждански дружества

 

ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО

Гражданското дружество (ДЗЗД) в много случаи е по-удачната форма за упражняване на дейност. Гражданското дружество често се предпочита от вече създадени търговски дружества. То е обединение от едно или няколко физически или юридически лица, чиито усилия са насочени към постигането на една обща стопанска цел. Например: „Иван Кръстев“ ООД и „Мария Кръстева“ ООД създават ДЗЗД „Кръстеви“, за да постигнат поставената цел.

В практиката често се избира тази форма само за извършване на точно определена дейност, например изпълнение на договор за обществена поръчка. Регистрацията в регистър БУЛСТАТ е улеснена и дава свобода на съдружниците при избора им за размер на капиталови вноски, както и начин на управление.