Промяна на вписани обстоятелства

“Джи Ем Пи Консулт” ООД извършва следните промени във вече вписани обстоятелства по партидата на Вашето дружество:
– Промяна на фирма, седалище и адрес на управление, предмет на дейност, срок
– Назначаване на прокурист
– Откриване на клон/ клонове
– Промяна на управление и начин на представляване
– Продажба на дружествени дялове
– Прехвърляне на търговско предприятие и уведомяване на НАП
– Приемане и изключване на нов съдружник

– Публикуване на годишен финансов отчет (ГФО) в ТР
– Промяна на правната форма на търговско дружество
– Преобразуване на търговско дружество
– Ликвидация на търговско дружество
– Увеличаване и намаляване на капитал
– Закриване на гражданско дружество

Всяка от изброените услуги включва: устна консултация и разясняване на законовите изисквания, съдействие при нотариус при заверяване на документите,изготвяне на пълен комплект документи и подаването им в Агенция по вписванията от наш представител, без да е необходимо Вашето лично присъствие. След като поисканата от Вас промяна бъде вписана и влезе в сила, Ви уведомяваме за вписването.