Регистрация на търговски дружества

Започнете своя бизнес като се регистрирате като едноличен търговец или създадете търговско/гражданско дружество. Изберете една от следните форми:

 

ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ

Едноличен търговец може да бъде всеки български гражданин, който е навършил 18 години и има местожителство в Р България. Но не само! Всеки чужденец, който има разрешение за постоянно пребиваване на територията на Р България. Фирмата на ЕТ трябва да съдържа без съкращения личното и бащиното или фамилното име, с което е известен в обществото.

Важна особеност при упражняването на търговска дейност като ЕТ е, че физическото лице отговаря пред кредиторите си за всички задължения, поети от името на фирмата, не само с имуществото на ЕТ, но и с цялото си лично имущество. Пример: Иван Кръстев, регистриран и като ЕТ „Иван Кръстев“, може да бъде осъден да заплати задължение на ЕТ „Иван Кръстев“ към кредиторите му, тъй като законът не прави разлика между личното имущество на Иван Кръстев и това на търговеца ЕТ „Иван Кръстев“.

 

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

ООД е и най-предпочитаната и широко разпространена форма за осъществяване на търговска дейност. Предимствата тук са много – ООД може да бъде създадено както от едно, така и от няколко физически и юридически лица; отговорността на съдружниците в ООД е ограничена само до размера на дела им в капитала; учредяването на ООД може да стане само с 2 лв капитал, което не изисква сериозна финансова инвестиция. Процедурата по регистрирация е максимално улеснена и опростена.

 

АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО

Акционерното дружество предполага наличието на стройна организация и по-голяма инвестиция на финансови и човешки ресурси. Тук задължителните законови условия са повече, отколкото при ООД – капиталът следва да е не по-малко от 50 000 лв, акционерите следва да издадат акции, както и да изберат система на управление на дружеството. Акционерното дружество може да бъде учредено и само от едно физическо или юридическо лице, като условията за него са същите.

Свържете с нас! Ще Ви помогнем да изберете най-подходящия и удобен за Вас вариант! “Джи Ем Пи Консулт” ООД предлага консултации по всички въпроси, възникнали по пътя от учредяването до закриването на АД.

 ХОЛДИНГ

Холдингово дружество, по желание на клиента, може да съществува под формата на командитно дружество с акции (КДА), акционерно дружество (АД) или дружество с ограничена отговорност (ООД). Холдингът като отделно дружество участва в други дружества или в тяхното управление, със или без да извършва собствена производствена или търговска дейност. Особеността при холдинга е, че най-малко 25 на сто от капитала му трябва да бъде внесен пряко в т.нар. дъщерни дружества.

Ние в “Джи Ем Пи Консулт” ООД имаме опит в учредяването на холдингови дружества и Ви гарантираме коректност и професионализъм при предоставяне на услугата!