Българско гражданство по произход
българско гражданство по произход

Българско гражданство по произход

Законът за българското гражданство дава правна възможност на всеки чужденец, който има български корени, да придобие българско гражданство по произход. Това му осигурява не просто пребиваване на територията на нашата страна за определен период, а равни права като всички останали български граждани. 

        1. Кое лице е от български произход?

Лице от български произход е чужденец, на когото поне един възходящ е българин. Това може да е майката или бащата на кандидата. Придобиването на българско гражданство по произход от възходящ е най-широко разпространеният случай в практиката. Право да кандидатства за българско гражданство по произход има и всеки, който е припознат от български гражданин или който има влязло в сила съдебно решение, с което се установява, че произхожда от български гражданин.

По същата улеснена процедура може да кандидатства и лице, което е осиновено от български гражданин или чийто родител е български гражданин или е починал като български гражданин.

        2. Как се доказва български произход?

Български произход от възходящ се доказва с удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. В този документ се посочва точно и ясно информацията, въз основа на която е установен българският произход. Лице, което е осиновено от български гражданин трябва да си осигури официален препис от влязло в сила решение за допускане на пълно осиновяване и официален документ, че осиновителят е български гражданин. Лицето, което кандидатства на последното основание (родител български гражданин или починал като български гражданин) трябва да представи официален документ, издаден от съответната община или от Министерство на правосъдието.

Това са най-важните документи в процедурата по придобиване на българско гражданство по произход. Има и редица други документи, които следва да се представят, но снабдяването с тях е лесно. Това са например акт за раждане, свидетелство за съдимост, автобиография на кандидата и други.

       3. Къде се подават документите за кандидатстване?

След като се снабдите с всички необходими документи, следва да запазите дата и час за подаването им пред българско Министерство на правосъдието ТУК. Документите могат да бъдат подадени и  в дипломатическо или консулско представителство на България в чужбина. За улеснение на кандидатите подаването на документи се извършва едновременно с провеждането на интервю. За деца интервюто се провежда с техните родители или настойници. Документите се подават лично от кандидата за българско гражданство само след запазване и потвърждаване на датата и часа за интервю. Документите на чужд език се представят в превод на български език.

       4. Кога мога да получа българско гражданство?

След успешно подаване на всички документи, които се изискват, и преминаване на интервюто, следва срокът на изчакване на отговор. Българско гражданство се придобива с указ на Президента на Р България по предложение на Министъра на правосъдието. Молбата за гражданство по произход се разглежда в срок от 12 месеца, а в останалите случаи – в срок от 18 месеца.

За подготовка на необходимите документи за кандидатване, съвети и пълно съдействие, включително запазване на дата и час за интервю, можете да се обърнете към нас чрез Формата за Контакти

Тази статия на турски език можете да намерите тук.

Close Menu