Визи

Визите според Закона за чужденците в Република България са три вида: Виза А  (за летищен транзит), Виза С (за краткосрочно пребиваване с цел транзитно преминаване или планирано пребиваване) и Виза D (за дългосрочно пребиваване). Най-често нашите чуждестранни клиенти се обръщат към нас за съдействие за издаване на виза С или виза D.

За виза С може да се кандидатства в два случая: за транзитно преминаване през територията на България (напът за друга държава в рамките на 48 часа) или за краткосрочно пребиваване на нейна територия за срок до 90 дни в рамките на 180 дни (най-често за извършване на сезонна работа на територията на Р България след издадено разрешение за сезонна работа от Агенция по заетостта).

За виза D може да се кандидатства на много основания, когато чужденецът желае да придобие продължително (до 1 година), дългосрочно (първоначално до 5 години) или постоянно пребиваване в Република България.

Работа в България

Българският закон дава право на различни категории чужденци да работят в страната. Предоставя  се равен достъп до българския пазар на труда и се третират равно гражданите на друга държава – членка на ЕС, на държава – страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, но съществуват определени изисквания и ограничения за достъп до пазара на труда за граждани на трети държави. Последните трябват да имат издадено разрешение за работа.

Не се изисква разрешение за работа на чужденци с дългосрочно или постоянно пребиваване в Р България или с приравнени на техните права чрез предоставеното им право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България.

 1. Разрешение за достъп до пазара на труда се изисква в случаите на:
 • „Единно разрешение за пребиваване и работа” от органите на МВР;
 • Висококвалифицирана заетост на чужденец във връзка с издаване на “Синя карта на ЕС” от органите на МВР;
 • Сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца;
 • Вътрешнокорпоративен трансфер на служители;
 • Заетост на командировани работници и служители;
 • Заетост на членове на семейства, получили разрешение за пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България;
 • Извършване на дейност на свободна практика.
 1. Регистрация на работници, граждани на трета държава, се извършва в следните случаи: 
 • Работа на лица от български произход; 
 • Командироване в рамките на предоставяне на услуги на територията на Р България за срок до три месеца/или шест месеца/ в рамките на 12 месеца;
 • Сезонната заетост до 90 дни; 
 • Работа на научни работници за целите на провеждане на научноизследователски проект;
 • Работа на студенти редовно обучение във висши училища в България;
 • Работа на стажанти по трудов договор с условие за стажуване.
 1. Работодателят декларира, че граждани на трети държави са на работа при него, когато става въпрос за:

Гражданство

Различни са основанията, на които чужденец може да получи българско гражданство, но най-често срещаните случаи в практиката са българско гражданство по произход, по месторождение, по натурализация (когато преди не по-малко от 5 години е получило разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в Република България), при сключен брак с български гражданин. За повече информация относно изисквания за придобиване на българско гражданство, моля свържете се с нас.