Годишен финансов отчет
гфо годишен финансов отчет

Годишен финансов отчет

   Какво е годишен финансов отчет?

Годишен финансов отчет (ГФО) е документ, който дава точна и ясна информация за счетоводното отчитане на извършените операции през изминалата година. От него може да се изведат данни за сключените договори през годината, дали те са били печеливши за дружеството и дали финансовата година е приключила на печалба или загуба. ГФО се състои най-малко от следните елементи: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите (ОПР) и приложение.

Съставя се от счетоводител с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството от поне 2 години. Счетоводителят, който е съставил ГФО, го подписва, като с това удостоверява, че информацията в него е точна и вярна и отговаря на утвърдените счетоводни стандарти. Можете да наемете счетоводител за вашата фирма на трудов договор или на граждански договор.

Всеки годишен финансов отчет се съхранява 10 години и се представя при проверка от органите на НАП. Винаги се изготвя на български език, с арабски цифри и в хиляди левове. Пазете своите счетоводни документи, защото имуществените санкции за дружеството започват от 2 000 лв.


 

   Публикуване на годишен финансов отчет

След като счетоводителят на дружеството изготви, подпише и подпечата ГФО, той следва да бъде публикуван. Законът за счетоводството задължава всеки търговец да покаже публично своите финансови резултати от изминалата година, като въз основа на тези цифри се изчисля и данък “Печалба” (корпоративен данък). Корпоративният данък в България е 10% от реализираната печалба на дружеството. Ако годината е била слаба и дружеството е на загуба, данък не се дължи. 

ГФО се публикува в Търговски регистър и РЮЛНЦ по партидата на дружеството. Сроковете за това са следните:

 • ООД, ЕООД, АД, ЕАД и други търговци по Търговския закон – до 30 юни на следващата година;
 • сдружения и фондации – до 30 юни на следващата година. Това правило влиза в сила едва на 01.01.2018 г.! 

    За кого е задължително?

Воденето на счетоводство, включително публичното обявяване на годишния финансов отчет, е задължително за редица търговци. Воденето на счетоводство представлява счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал на един търговец. То е задължително за всички регистрирани търговци:

 • ООД/ЕООД;
 • АД/ЕАД;
 • Събирателно дружество (СД), командитно дружество (КД) и командитно дружество с акции (КДА);
 •  Клон на чуждестранен търговец;
 • Дружество по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД);
 • Консорциум по ТЗ;
 • Търговско представителство и др.

Не се публикуват ГФО на едноличните търговци (ЕТ), които не подлежат на независим финансов одит. По-голямата част от ЕТ попадат в тази категория. Това е и причината годишните финансови отчети на ЕТ да остават скрити.


  Глоби за непубликуване на ГФО

В случай че дружеството пропусне да публикува своя годишен финансов отчет, го грозят санкции. Агенция по вписванията предоставя информация на Национална агенция по вписванията (НАП) за предприятията, които не са публикували ГФО. В резултат на това НАП предприема необходимите мерки за извършване на проверка, установяване на нарушение и налагане на наказание. Наказания се налагат едновременно на управителя и на дружеството и са в следните размери:

 • за управителя – глоба  от 200 лв до 3 000 лв;
 • за дружеството – санкция в размер от 0,1 до 0,5 на сто от нетните приходи от продажби, но не по-малко от 200 лв.

За повторно нарушение санкцията е в двоен размер.


Публикуването на ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ отнема малко време, но спестява много главоболия и санкции. За да си спестите напразно похабените нерви, можете да се обърнете към нашия екип, за да публикува вашия ГФО навреме! 

Close Menu