Нова година – нови задължения за гражданските дружества (ДЗЗД)

Нова година – нови задължения за гражданските дружества (ДЗЗД)

Какво е НЕПЕРСОНИФИЦИРАНО ДРУЖЕСТВО?

Както и да го наречем – гражданското дружество, ДЗЗД, неперсонифицирано дружество – говорим все за едно и също нещо. Неперсонифицираното дружество е познато още като дружество по Закона за задълженията и договорите. Има редица отлики от търговските дружества (ООД, АД и др.) и дава свобода на съдружниците, което го прави една гъвкава форма на обединение. По закон неперсонифицираното дружество се създава от две или повече лица, които обединяват своята дейност за постигане на една обща стопанска цел. Създава се с писмен договор и се регистрира в Регистър БУЛСТАТ. Повече за гражданското дружество можете да прочетете тук—> Регистрация на граждански дружества.

Какви са новите му задължения?

Със започването на новата година се породиха нови задължения за гражданското дружество. Всяко ДЗЗД е задължено да се регистрира по ДДС, ако съдружник в дружеството е регистрирано по ЗДДС лице. Дружеството трябва да извърши регистрацията в срок от 14 дни от датата на договора за създаване на неперсонифицираното дружество. Регистрацията по ДДС се извършва на място в ТД на НАП по седалище на дружеството или с електронен подпис по електронен път.

Как да постъпят нерегистрираните дружества?

За заварените случаи действа § 46 на Закона за ДДС. Той гласи, че вече създадени, но нерегистрирани граждански дружества са задължени да подадат заявление за регистрация в едномесечен срок от влизането в сила на новите разпоредби. Това означава, че крайният срок за тях е 31.01.2017 год. По данни на НАП новата разпоредба ще засегне около 7 000 заварени случаи на неперсонифицирани дружества в страната.

Close Menu