Залог на дружествен дял и предприятие
Залог на дружествен дял и предприятие

Залог на дружествен дял и предприятие

Често в практиката се приема, че е възможен залог само на определена ценна движима вещ като телефон, лаптоп, златни накити и други подобни. Извън полезрението ни обаче остават дружествения дял и търговското предприятие. Ако не разполагате с нищо ценно, но сте съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД), в юридическо лице с нестопанска цел, които извършват стопанска дейност (сдружение или фондация), в събирателно или командитно дружества (СД и КД) или в командитно дружество с акции (КДА), можете да заложите своя дружествен дял или дори цялото търговско предприятие. Ето как става това и какви са последствията от подобни действия.


  1. Залог на дружествен дял – форма и ред

С настъпването на новата 2017 г. влязоха в сила и нови правила относно залога върху дружествен дял. Това са т.нар. особени залоги и се регулират от Закона за особените залози. По-долу в статията често ще срещате термина “заложено имущество”, което следва да се разбира като дружествен дял или търговско предприятие.

Дружественият дял в ООД например може да се заложи. Това става с договор за залог на дял от търговско дружество в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Договорът трябва да се впише в Търговски регистър по партидата на дружеството, в което залогодателят е съдружник. Вписването е противопоставимо на трети за договора лица.


2. Залог на дружествен дял – права на страните

  • Права на залогодателя

Съдружникът в ООД може да запази държането на дружествения дял, доколкото едно такова действие може да се материализира. Въпреки че е заложен, делът може да се използва съобразно предназначението си. Дори да се продава, заменя, дарява. За извършването на разпоредителни действия обаче, съдружникът в ООД трябва да получи изричното съгласие на своя заложен кредитор. След като го получи трябва да го впише в Търговски регистър. Ако заложният кредитор не даде съгласие, купувачът на дружествения дял придобива правата върху него, обременени със залога, и има положението на залогодател.

  • Задължения на залогодателя

Съдружникът, който е заложил своя дял, има и задължения освен права. Например – да застрахова заложеното имущество за своя сметка, да уведомява заложния кредитор за всички повреди и посегателства и за всички производства, засягащи заложеното имущество.

  • Права на заложния кредитор

Заложният кредитор, от своя страна, също има определени привилегии. Той има право да се удовлетвори по предпочитание от цената на заложеното имущество, в случай че то бъде отчуждено или дори сам да продаде заложеното имущество като пристъпи към изпълнение.


Ако изпълнението на договора върви по план, няма да се стигне до конфликти ситуации и след като залогодателят изпълни своята част от договора, залогът върху дружествен дял ще бъде заличен от Търговски регистър. Ако обаче залогодателят не изпълнява своите задължения по договора, кредиторът има право да пристъпи към изпълнение. Какво значи това?


3. Изпълнение

Пристъпването към изпълнение е процедура, която цели да защити правата на заложния кредитор, чийто интерес е бил засегнат. Кредиторът е задължен да уведоми своя длъжник за започналото изпълнение, както и да го впише в Търговски регистър. С вписването заложеното имущество преминава в разпореждане на кредитора. Той има право да вземе мерки за запазването му, да го управлява или да го продаде. Може, също така, да вземе мерки за запазването му и мерки за принуда, като има риск дори от прекратяване на участието на съдружника в дружеството или от прекратяване на дружеството по направено искане от страна на кредитора.

Крайният резултат, който се цели, е заложеното имущество, върху което е насочено изпълнението, да бъде продадено. С цената от продажбата се удовлетворява кредиторът. Заложният кредитор има право да продаде от свое име и за сметка на залогодателя заложеното имущество след изтичането на 2 седмици от вписването, че е пристъпил към изпълнение.


4. Залог на търговско предприятие

Законът дава възможност на собственикът дружество да заложи част или цялото търговско предприятие. То е съвкупност от всички права, задължения и фактически отношения. Залагането на търговско предприятие се извършва с договор в писмена форма с нотариална заверка на подписите. Необходимо е също и решение на дружеството: при СД и КД – на всички съдружници, а при ООД – на съдружниците с мнозинство ¾ от капитала.

Залогът на търговско предприятие също се вписва в Търговски регистър и РЮЛНЦ по делото на залогодателя. Ако в заложеното търговското предприятие са включени и недвижими имоти, то залогът трябва да бъде вписан и в Имотен регистър. Вписването е противопоставимо на трети за договора лица, придобиващи права върху отделни активи на заложеното предприятие.

В случай че залогодателят реши да се преобразува, той трябва да поиска съгласието на кредитора, което подлежи на вписване. При разделяне, отделяне и промяна на правната форма кредиторът запазва своя залог и върху новоучредени предприятия.

Останалите права на страните по договора за залог са същите като при залог на дружествен дял.


5. Изпълнение 

Заложният кредитор може по свой избор да се удовлетвори от търговското предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения или от отделни негови елементи. Изборът се заявява при вписване на пристъпване към изпълнение. Във втория случай кредиторът посочва и елементите, от които ще се удовлетворява.

Когато заложният кредитор избере да се удовлетвори от отделни елементи на търговското предприятие, той е длъжен да продаде първо онези от тях, продажбата на които би затруднила в най-малка степен дейността на предприятието. Според новите правила съществуват два начина за извършване на продажба на недвижим имот като част от търговското предприятие – кредиторът може сам да извърши процедурата или като се обърне към съдебен изпълнител.

В случай че кредиторът се спре на варианта продажба на цялото търговско предприятие, той назначава управител на дружеството по свой избор. В този случай залогодателят се лишава от право да управлява и да се разпорежда със заложеното имущество.


Тези и редица други особености съществуват при залога на дружествен дял или търговско предприятие. Всеки съдружник трябва да бъде внимателен при сключването на такъв договор, но и да помни, че в случай на нужда винаги би могъл да заложи нещо различно от движими вещи и покъщнина. 

Close Menu