Земеделски стопанин може да бъде както юридическо лице (ООД например), така и едноличен търговец (ЕТ) или пълнолетно физическо лице. Земеделският стопанин се регистрира с дейност по отглеждане на животни или стопанисване на земеделска земя. Земята, която заявява производителят, може да е негова собствена или под наем. Тютюнопроизводителите също имат право да се регистрират като земеделски стопани.

Предимствата на регистрирания земеделски производител са, че има право да кандидатства и след одобрение да получи финансово подпомагане от държавата по национални програми и европейски проекти. Също така има право да продава произведената продукция на пазарите в цялата страна без наличието на касов апарат. И не на последно място – да ползва преференции при внасянето на социални здравни осигуровки и УПФ /за родените след 1960г./. Недостатък, който отбелязват нашите клиенти, е, че земеделският производител е самоосигуряващо се лице и често се налага да ползва допълнително услуги на счетоводител.