Име на фирма
име на фирма

Име на фирма

Изборът на име на фирма не е лесна задача. Когато се регистрира ново търговско дружество, може да се избира както формата му – ООД, АД, ЕООД, ЕАД, така и името му. Задължително условие за регистрацията на новоучредено дружество е неговото име да е уникално, неповторимо. В практиката терминът “фирма” се свързва по-скоро със седалището (офиса) на дружеството, отколкото с името му. В правната теория обаче нещата не стоят така. Всъщност терминът “фирма” означава  наименованието, под което един търговец упражнява своята дейност.


Какво може да включва името?

При избор на име на фирма, независимо от формата, можете да се ръководите от следните насоки:

  1. името може да включва предмета на дейност на вашата бъдеща фирма, както и свободно избрана добавка;
  2. всяко име на фирма трябва да отговаря на истината, да не въвежда в заблуждение и да отговаря на моралните устои в едно общество;
  3. името на дружеството се изписва задължително на български език, а изписването на всякакъв чужд език е по желание;
  4. името на фирмата не може да е идентично или сходно със защитена марка.

В името на Вашата фирма може да се съдържат също числа (например рождена дата или година на създаване) и препинателни знаци (например “.com”). Ето защо е възможно едновременно да съществуват две дружества с името “Бизнес услуги” ООД и “Бизнес услуги 2017” ООД. Те ще се възприемат като съвсем различни дружества и всяко от тях ще оперира на българския пазар самостоятелно.


Какво трябва да включва името?

При регистрация на ново търговско дружество трябва да се спазват някои задължителни законови предписания. Така например, като се регистрира нов едноличен търговец (ЕТ), наименованието задължително включва лично и фамилно име или лично и бащино име, без съкращения. Може да се правят и добавки към него по желание на търговеца. Тук интересното е, че собствеността върху фирмата на ЕТ се прехвърля само с предприятието му. За тези правни фигури ще намерите повече информация в една от следващите статии.

Ако се учредява ново дружество с ограничена отговорност (ООД), името се избира по усмотрение на съдружниците в него, но то задължително съдържа означението “дружество с ограничена отговорност” или съкратено “ООД”. Ако дружеството е учредено от едно лице, то тогава се добавя означението “ЕООД”.

При учредяването на ново акционерно дружество (АД), името се избира по усмотрение на акционерите в него, но то задължително съдържа означението “акционерно дружество” или съкратено “АД”.

Една от по-рядко срещаните форми на търговско дружество е събирателно дружество (СД). При тази форма съдружници са две или повече лица, които отговарят солидарно и неограничено за задълженията на дружеството. Името на събирателното дружество се състои от фамилните имена или фирмите на съдружниците, както и указанието “събирателно дружество” или съкратено “СД”.


Запазване на име

В официалния сайт на Търговски регистър и РЮЛНЦ можете да проверите дали името, което сте избрали за Вашето дружество, е свободно. Българският търговски регистър дава възможност да се запази име на фирма, преди тя да бъде регистрирана.  Може да направите справка в Списък на запазени фирми. Запазването на фирма става с отделно заявление по образец. Заплаща се държавна такса в размер на 40 лв. Това Ви гарантира, че името, на което сте се спрели, няма да бъде заето от някой друг за период от цели 6 месеца. Ако се нуждаете от помощ при избора на име за Вашето дружество, можете да се обърнете към нашия екип!


Промяна на име

Независимо какво име е избрано за новото дружество, впоследствие то може да се промени. Разбира се, новото име трябва да отговаря на горепосочените изисквания. Промяната на име се извършва с подаването на заявление за промяна на обстоятелство пред Търговски регистър и РЮЛНЦ. За да промените успешно името на вашето дружество, трябва да представите и следните документи:

  • решение на Общо събрание или едноличния собственик на капитала;
  • декларации по образец;
  • платена държавна такса;
  • пълномощно, в случай че промяната ще се извършва от упълномощено лице.