Как да създам куриерска фирма?
куриерски услуги

Как да създам куриерска фирма?

В условията на COVID пандемия, в която живеем повече от година, се наложи да преосмислим начините на комуникация помежду си. Коронавирусът засегна всички сфери на живот – и лични, и бизнес отношения. Много от нас заложиха на онлайн кореспонденция и предаване на хартиени документи чрез куриер. Това, от своя страна, увеличи значително обема работа на куриерските фирми по цял свят. Даде повод за създаването и на нови спедиторски компании. Как може законно да се осъществяват куриерски услуги в България и чужбина – това ще разберете от настоящата статия. 

1. Откъде да започна?

За да извършвате куриерки услуги, е необходимо на първо място да регистрирате търговско дружество. То може да е ООД, ЕООД, АД, ЕАД, СД или ЕТ. Търговско дружество в България се регистрира в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел след заплащане на необходимата държавна такса. Нашият екип предоставя цялостна услуга по подготовка на документи и регистрация на ново дружество, както и закупуването на регистрирана вече фирма.

2. Какво са куриерските услуги?

В България куриерската дейност е законово регламентирана от Закона за пощенските услуги. Куриерските услуги са част от т.нар. неуниверсални пощенски услуги, които включват още извършване на пряка пощенска реклама, хибридна поща и пощенските парични преводи. Куриерската услуга е пощенска услуга с добавена стойност, която гарантира по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставяне на пратките лично на получателя. Тя включва още предоставянето на всички или на някои от следните допълнителни услуги:

 • събиране от адреса на подателя;
 • доставяне до определена дата;
 • възможност за смяна на направлението и получателя в движение;
 • уведомяване на подателя за получаването на пратката;
 • контролирано наблюдение и проследяване на пратките;
 • персонални услуги на потребителите и извършване на услугата “a la carte” (по избор) по необходимия начин и в необходимото време (“при поискване” и “по договор”).

3. Какви документи да подам и къде?

След като вече имате търговско дружество, трябва да подадете необходимите документи за извършване на куриерски услуги до Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). Следва са посочите и дата на започване на дейността. С подаването на документите до КРС поемате редица задължения като: да осигурявате неприкосновеност на пощенските пратки; да опазвате тайната на кореспонденцията, включително данните за подателите, получателите и пощенските пратки; да изпълнявате изискванията за пощенската сигурност и да гарантирате сигурността на пощенската мрежа; да не приемате, пренасяте и доставяте забранени предмети и вещества и др. Документите се разглеждат в 14-дневен срок. След като установи, че всичко е изрядно, КРС издава удостоверение и вписва лицето в Регистъра ТУКОт този момент можете да извършвате куриерски услуги легално.

4. А има ли глоби?

Да, има глоби. Лице, което извършва куриерски услуги незаконно се наказва с глоба от 1000 до 10 000 лв, а на юридическо лице (ООД, ЕООД, АД) и едноличен търговец (ЕТ), се налага имуществена санкция от 1500 до 15 000 лв. Не по-маловажно е да се запази тайната на кореспонденцията, тъй като, който отвори чужда пощенска пратка или я присвои, се наказва с глоба от 500 до 5000 лв. Ако това нарушение се извърши от юридическо лице и едноличен търговец, се налага имуществена санкция от 700 до 7000 лв. Контролът се осъществява отново от Комисия за регулиране на съобщенията.

5. Права при ЗАГУБЕНА или ПОВРЕДЕНА пратка

Куриерската фирма има достъп не само до лични ни пратки, но и до важни документи. Поради това потребителят може да ангажира нейната отговорност:

 • ако има загубени, ограбени или повредени, изцяло или частично, вътрешни и международни пощенски колети и пратки;
 • ако има върнати пощенски колет без мотиви за недоставянето му;
 • при неспазване на срока за доставяне на пратка или пощенски паричен превод, посочени в общите условия;
 • при неизплатена или неправилно изплатена сума по вътрешен или международен пощенски паричен превод.

В тези случаи подателят или получателят има право:

 1. да подаде РЕКЛАМАЦИЯ до куриерската фирма в срок от 6 месеца от датата на приемане на пратката. Куриерът проверява случая (в 1-месечен срок в едни случаи и в 3-месечен срок за други) и уведомява писмено рекламанта за резултата. При уважаване на рекламацията се изплаща обезщетение в едномесечен срок.
 2. Ако рекламацията е отхвърлена или е оставена без отговор, може да отправи както ИСКАНЕ пред Комисията за регулиране на съобщенията, така и ИСКОВА МОЛБА пред съда. Комисията трябва да се произнася в 30-дневен срок от постъпването му и уведомява писмено страните по спора за взетото становище. А ако потребителят е избрал да подаден иск пред съда, той се разглежда по съответния законов ред.

В кои случаи обаче куриерската фирма не носи отговорност? Например:

 • когато изпращате непрепоръчана пощенска пратка;
 • при повреждане или унищожаване на препоръчана пратка, настъпило в резултат на непреодолима сила;
 • когато препоръчаните пощенски пратки не е възможно да бъдат издирени поради унищожаване на служебните документи за тях от непреодолима сила;
 • когато повреждането или унищожаването на пощенските пратки е настъпило по вина на подателя или произтича от естеството на съдържанието на пратката;
 • за пратка, съдържаща забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи;
 • когато поради непълен или погрешен адрес пратката не е доставена на получателя или е доставена на друго лице;
 • когато подателите или получателите на пратките не са предявили писмена рекламация пред куриерската фирма.

В случай че се нуждаете от правна помощ и съдействие за изготвяне и подаване на необходимите документи за куриерски услуги, можете да се обърнете към нас чрез някоя от формите ни за КОНТАКТ.

Close Menu