Ликвидатор
ликвидатор

Ликвидатор

Имате неработеща фирма, която сте решили, че трябва да закриете. Прекратяването на дейността на дружеството и спиране на плащанията за осигуровки не означава закрита фирма. Напротив! Тя продължава да съществува като отделен субект, при това продължават да се трупат задължения. В най-често срещаните случаи собственикът на неработеща фирма спира да плаща осигуровките си, като живее с мисълта, че “фирмата му е замразена”. В същото време обаче счетоводството на фирма трябва да продължи, дори тя да е на загуба. Задълженията за изготвяне и публикуване на годишен финансов отчет също остават. Неизпълнението им води до тежки санкции, актове и съдебни спорове.


За да се избегнат тези неприятни последствия, можете просто да ликвидирате фирмата си. За целта е необходимо да стартирате процедура по ликвидация и да назначите ликвидатор на дружеството.


Назначаване

Ликвидатор може да бъде само физическо лице. Най-често това е управителят на дружеството. По решение на Общо събрание ликвидатор може да бъде и друго лице. В случай че не се постигне съгласие между съдружниците, кой да бъде ликвидатор, това може да се определи от съда по молба на 1/10 от съдружниците. Съществува възможност ликвидаторът да бъде назначен и от длъжностно лице към Агенция по вписванията. Определя се и възнаграждение за дейността му като такъв.

След като бъде избран, ликвидаторът се вписва в Търговски регистър и РЮЛНЦ, за да се оповести пред трети лица. Оттам нататък ликвидаторът става представител на дружеството. Управителят губи правата си.


Роля и функции

Основната роля на ликвидатора е да закрие фирмата. Този процес трае поне шест месеца (така казва законът и сме длъжни да го спазваме). Поради тази причина е добре да се спрете на квалифициран специалист, който има достатъчно опит в областта.

Задължение на ликвидатора е да уведоми НАП за започната процедура по прекратяване. Също така той трябва да довърши всички текущи сделки, с които се е захванало дружеството, т.е. да ги изпълни или да прекрати договорите, ако е възможно. Нови сделки ликвидаторът може да сключва само ако процедурата по ликвидация налага това.

Друго основно задължение на ликвидатора е да събере всички вземания на дружеството. Това означава да се свърже с всички длъжници на фирмата или със съответните съдебни изпълнители, с цел да напълни касата на дружеството. Движимото и недвижимо имущество на фирмата трябва да бъде обърнато в пари (най-често това става с покупко-продажба). С тях се удовлетворяват кредиторите на дружеството.

Ликвидаторът трябва да състави и начален и краен баланс за финансовото състояние на фирмата и да се отчита пред Общото събрание за действията си.


Отношения с кредиторите

В процедурата по ликвидация кредиторите заемат особено място. Законът не позволява дружеството да бъде закрито просто така, без неговите кредитори да са уведомени за това. Точно затова всеки ликвидатор трябва да публикува покана до кредиторите в Българския търговски регистър и РЮЛНЦ. Както и да ги уведоми писмено за започната процедура.

Всеки кредитор, който има да взема от дружеството, трябва да предяви това в срок от 6 месеца. Ако въпреки уведомяването, кредиторът не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка. Останалото имущество се разпределя само след като всички кредитори за удовлетворени или им е дадено обезпечение за вземанията. Това представлява една особена защита на кредиторите в процедурата по ликвидация. Необходима е, тъй като динамичният граждански оборот крие много рискове. След ликвидацията фирмата не се наследява от никого и съответно е възможно да останат много неудовлетворени кредитори, ако не бъдат осведомени за започната процедура.


Отношения със служителите

Когато процедурата по ликвидация е вече факт, ликвидаторът като представляващ фирмата, има възможността да прекрати всички трудови договори със служителите й, като отправи 30-дневно предизвестие за безсрочните трудови договори или 3 месеца за срочните трудови договори. След като всички трудови договори са прекратени, ликвидаторът уведомя НОИ за започната процедура и предава всички трудово-разплащателни ведомости за служителите си. В резултат на това се издава удостоверение от НОИ.


Закриване

След като извърши процедурата по ликвидация и изпълни всички свои законови задължения, ликвидаторът иска заличаване на дружеството пред Търговски регистър и РЮЛНЦ. За повече информация и конкретни насоки за действие във Вашия случай, можете да се обърнете към компетентните специалисти от нашия екип.