Как да закрия дружеството си? I Ликвидация на фирма
ликвидация

Как да закрия дружеството си? I Ликвидация на фирма

Имате неработещо дружество и смятате да прекратите дейността му? Това става чрез извършване на процедура по ликвидация, която се вписва по партидата на дружеството. За да закриете дружеството си, трябва да преминете през процедура по ликвидация, която в най-добрия случай тя ще Ви отнеме 6-7 месеца. Нека опиша накратко и самата процедура, с уговорката че за всяка конкретна фирма прекратяването може да отнеме по-дълъг период, като е възможно да има и различни специфики, касаещи разпределението на имуществото и изплащане задълженията към кредиторите.

Решение за прекратяване

На първо място, за да стартирате процедурата по ликвидация, трябва органът за управление на Вашето дружество да вземе решение. Това става с протокол за провеждане на общо събрание на съдружниците, с който да е взето решение с мнозинство три четвърти от капитала (за ООД и АД). При едноличните дружества с ограничена отговорност (ЕООД) и едноличните търговци (ЕТ) решението се взима от едноличния собственик.

Ликвидатор

Ликвидатор на Вашето дружество може да бъде както управителят, така и друго физическо лице. По решение на Общото събрание могат да се назначат няколко ликвидатори, но Търговският закон поставя ограничението всички те да представляват дружеството само заедно. Пак по решение на Общото събрание се определя и възнаграждение на ликвидатора. Възнаграждението е изцяло за сметка на дружеството.

Ролята на ликвидатора е водеща и определяща за извършаване на последните сделки на дружеството. Основните задължения на ликвидатора са да довърши текущите сделки, да събере вземанията, които дружеството има от своите длъжници, да превърне останалото имущество в пари и да удовлетвори кредиторите на дружеството, т.е. да се издължи. За удовлетворяване на кредиторите, ликвидаторът е длъжен да публикува покана в Търговски регистър, както и да изпрати същата покана до всички кредитори, които са му известни. Ликвидаторът, като представител на дружеството, е задължен да уведоми Национална агенция по приходите (НАП) и Национален осигурителен институт (НОИ) за намерението на дружеството да се ликвидира. Вследствие на уведомяването, двата органа издават удостоверения за това, че са били уведомени. НАП издава удостоверение само след като дружеството заплати своите задължения към него. НОИ издава удостоверение след като дружеството предаде всички разплащателни ведомости за служителите, които е имало.

Срок за ликвидация

Срокът не може да бъде по-кратък от шест месеца. В рамките на този срок кредиторите са длъжни да предявят своите вземания към дружеството. То, от своя страна, трябва да изплати дължимите суми. Когато кредитор, който е уведомен, не предяви вземането си, дължимата сума се влага в банка на негово име. Ако пък някое задължение е спорно, имуществото се разпределя само след като се даде обезпечение на кредитора. Срокът за извършване на ликвидацията може да бъде спиран и удължаван. Той се спира, когато се открие производство по несъстоятелност (но за нея друг път). Срокът може да се удължи по решение на общо събрание. Това се случва, когато първоначално заложеният срок е недостатъчен да се извършат всички необходими за закриването на дружеството действия.

От счетоводна гледна точна, ликвидацията също е свързана с допълнителна работа. Ликвидаторите са задължени да съставят счетоводен баланс към момента на прекратяването на дружеството и доклад, който пояснява баланса. В края на всяка година те извършват годишно приключване и представят годишен финансов отчет и годишен доклад за дейността си пред ръководния орган. Ръководният орган се произнася за приемането на началния баланс, на годишното приключване и за освобождаването от отговорност на ликвидаторите.

В процедурата по ликвидация нашият екип си партнира с опитни счетоводители от счетоводни кантори във Варна и София. Затова, в случай че нямате назначен счетоводител, ние можем да съдействаме и за счетоводната работа в процедурата по ликвидация.

Разпределение на останалото имущество

То се разпределя между всички съдружници, съответно акционерите на дружеството. Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторът иска заличаване на дружеството. Разбира се, във всеки един момент до разпределението на имуществото, Общото събрание може да промени своето решение и да реши дружеството да продължи да съществува и осъществява търговска дейност. В този случай, ликвидаторът заявява решението за продължаването на дружеството за вписване в Търговски регистър.