Защита на личните данни

 1. „Джи Ем Пи Консулт“ООД, ЕИК 203745236, адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“№ 11А с търговско наименование GMP Consult Ltd. (наричано по-долу за краткост „Дружеството“ или „Администратора“) и неговият екип спазват Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46 / ЕО (наричан по-долу за краткост „GDPR“).

Администратор на лични данни

 1. В тази връзка Дружеството информира своите Клиенти, че администратор на лични данни е:  „Джи Ем Пи Консулт“ ООД с ЕИК 203745236, адрес: гр. Варна, ул. „Андрей Сахаров“ № 11А, и-мейл адрес: office@gmpconsult.bg, собственик на уебсайт: https://gmpconsult.bg (наричан по-долу за краткост „Сайт/Сайтът“).

Какви лични данни се събират

 1. Дружеството съхранява и обработва следните категории лични данни: данни за самоличност: име, презиме и фамилия, ЕГН, дата на раждане, гражданство; данни за контакт: и-мейл адрес, телефонен номер, местожителство; технически данни: IP адрес, вид браузър, часова зона и местоположение, видове и версии на приставки за браузъра, операционна система и платформа и друга технология на устройствата, които Клиентът използва за достъп до Сайта и услугите на Дружеството; коментари към Блога на Сайта, както и информация за датата на коментара и за избрания от Клиента потребителски псевдоним; данни за обратна връзка с Клиента: и-мейл адреси, мнения за услугите на Дружеството, отговори на анкети; данни за използването на Сайта: информация за това как се използват Сайтът и услугите на Дружеството; обобщени данни: статистическа или демографска информация за всякакви цели.

Как се събират личните данни

 1. Дружеството събира лични данни по следните начини:
 • При директна връзка с Клиента на живо;
 • При използване на съдържанието на Сайта и услугите на Дружеството;
 • При отправено запитване чрез формата за контакт на Сайта;
 • При комуникация с Клиента по телефон, и-мейл или чрез социална мрежа;
 • При сключване на договор между Дружеството и Клиента за предоставяне на определена услуга;
 • При посещение на профил на Дружеството в социалните мрежи от страна на Клиента;
 • При оставяне на коментар на Сайта или профил на Дружеството в социалните мрежи от страна на Клиента.

Цели на обработването на лични данни

 1. Дружеството събира и обработва лични данни на Клиента с цел предоставяне на услугите си и администриране на Сайта, независимо дали Клиентът е използвал Сайта за намиране на информация, за връзка с Дружеството, отправяне на запитване или по някаква друга причина. Без значение как Клиентът използва Сайта, целта на Дружеството е да осъществи връзка с Клиента възможно най-лесно и бързо.
 2. Други цели за обработка на лични данни са следните: да се осъществи контакт с Клиента; да се уредят правните отношения между Дружеството и Клиента по повод предоставяне на услуги; за участие в анкети, искане и публикуване на клиентски мнения на Сайта, получаване на нови статии, рекламно и друго съдържание, касаещо използването на Сайта и профилите на Дружеството в социалните мрежи; да се защитава дейността на Дружеството и информацията на Сайта (включително анализ на данни, тестване, поддръжка на системата, отчитане на данни, SEO анализ и оптимизация); да се използва анализа на данни за подобряване на Сайта, услугите на Дружеството и взаимоотношенията с Клиентите.
 3. Дружеството не продава, отдава под наем или разпространява и огласява данни за своите Клиенти на трети страни. Дружеството ще сподели лична информация без разрешение на Клиента, само ако законът изисква това или е необходимо съдействие пред конкретен орган.
 4. В случай че Клиентът откаже да предостави личните си данни за целите описани по-горе, Дружеството може да откаже да сключи договор с него за изпълнение на определена услуга.

Срок, за който се събират личните данни

 1. Личните данни се събират само дотолкова, доколкото е необходимо за изпълнение на предоставяната услуга от Дружеството, както и за изпълнение на останалите цели по т. 6 по-горе, включително за правни, счетоводни или отчетни цели. След изтичане на този период съответните данни се изтриват и/или унищожават от Дружеството.

Правно основание за обработване на лични данни

 1. Личните данни се обработват на основание:
 • чл. 6, параграф 1, буква „б“ от GDPR – за изпълнението на договор, по който Клиентът е страна, или за предприемане на стъпки по искане на Клиента преди сключването на договор, например в случай на отправено запитване относно услуги на Дружеството;
 • чл. 6, параграф 1, буква „е“ от GDPR – за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна. Законният интерес включва бизнес интересите на Дружеството, управлението на бизнеса, предотвратяването на измами, както и за целите на директния маркетинг.

Права на субектите на лични данни

 1. Субектът на лични данни има право да изиска от Администратора достъп до, коригиране или изтриване на лични данни (право „да бъде забравен“), свързани със субекта на данните, или ограничаване на обработването, да направи възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните, право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган в България – Комисия за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Последна актуализация: 14.07.2021 г.