Отдаване под наем на собствен персонал

Отдаване под наем на собствен персонал

В тази статия е предоставена информация за реда и условията, по които можете да отдадете под наем служителите си на друго предприятие. Това е често срещана практика. Вие сключвате трудов договор със служител и го изпращате на работа при друг работодател, който Ви заплаща уговорена сума за тази услуга. Тази дейност е законово регламентирана и може да се извършва легално само след съответната регистрация и издаване на удостоверение за временна заетост. Отдаването на персонал под наем е различно от подбор на персонал. За втория вид дейност можете да прочетете повече тук.

1. Кой има право да отдава персонал под наем?

Персонал под наем може да отдава всяко физическо или юридическо лице, което извършва търговска дейност, т.е. регистрирано е като ЕТ, ООД, АД или др. Следователно първото условие, на което трябва да отговаряте, е да имате регистрирана фирма в България или чужбина. Ако фирмата Ви е чуждестранна, тя трябва да осъществява законно дейност на територията на България.

Ако пък вече имате регистрирана и действаща фирма, тя трябва да отговаря на следните условия:

  • да няма парични задължения към държавата или към общината;
  • да не е обявена в несъстоятелност или ликвидация;
  • да няма наложени административни наказания;
  • да има сключена групова застраховка в размер 200 000 лв. или банкова гаранция в размер 200 000 лв. за вземанията на работниците и служителите, които ще бъдат наемани от тях за осигуряване на временна работа;
  • да има изготвен вътрешен правилник и проекти на договор с предприятие ползвател и договор с работник;
  • представляващият дружеството да не е осъждан за престъпление.

2. Какво удостоверение Ви е необходимо?

“Отдаване под наем на персонал” е известно още като “осигуряване на временна заетост”. За да извърша законно тази дейност, дружеството Ви трябва да кандидатства за удостоверение за временна заетост пред Агенция по заетостта. След подаване на необходимите документи, доказващи че отговаряте на условията по-горе, заявлението се разглежда в срок от 14 дни. В случай на нередности по документите, Агенцията дава указания за отстраняването им срок от 30 дни.

3. За какъв срок се издава удостоверението?

Удостоверението за временна заетост се издава за срок от 5 години. Заплаща се държавна такса по ТАРИФАТА ТУК. Всички фирми, имащи право да осигуряват временна заетост на служителите си, са регистрирани в публичен регистър към Агенция по заетостта. Всеки може да направи СПРАВКА ТУК. Регистърът дава актуална информация за името на фирмата посредник, нейният адрес, номер на издадено удостоверение и срок на валидност. Сключвайте трудови договори само с фирми попадащи в този списък.

4. Какви договори може да сключва дружеството посредник?

4.1. Трудов договор със служител

Дружеството посредник трябва да сключи трудов договор с работник или служител, за да го изпрати да изпълнява временна работа в предприятие ползвател под негово ръководство и контрол. Изпратените работници не могат да бъдат повече от 30 на сто от общия брой на всички работници. Също така не могат да се предоставят под наем служители първа и втора категория труд, нито пък да се изпращат в предприятия, свързани с националната сигурност и отбраната на страната, както и в предприятия, в които се провежда стачка. Друго важно условие е, че трудовият договор с работника се сключва до завършване на определена работа или за заместване на работник или служител, който отсъства от работа.

Според българския Кодекс на труда работодателят, който осигурява временна работа, няма право да изисква от работника или служителя заплащане на такса за съдействие за започване на работа в предприятието ползвател, както и при сключване на трудов договор с предприятие ползвател. Работодателят има всички задължения към своя работник – да му плаща заплата, да внася осигуровки и данъци и т.н.

4.2. Договор с предприятие ползвател

Срещу предоставянето на персонала под наем дружеството посредник има право да получи възнаграждение по договор с предприятието ползвател. Наемането на персонал под наем осигурява по-голяма гъвкавост и свобода за предприятието ползвател, тъй като по-голяма част от задълженита са за дружеството посредник.

В случай че имате въпроси за регистрацията на фирма за временна заетост или имате нужда от изготвяне на някой от документите за извършване на дейността, можете да се обърнете към нас чрез Формата за контакт. Повече информация за сходна дейност агенция за подбор на персонал (HR агенция), можете да намерите ТУК.

Close Menu