Как се създава охранителна фирма?
охранителна фирма

Как се създава охранителна фирма?

Създаване на ОХРАНИТЕЛНА ФИРМА – лесна или трудна задача е това?

Решили сте да отворите охранителна фирма и се чудите какви са законовите изисквания за това. Истина е, че съществува процедура и закон, по който следва да се движите, за да отговорите на изискванията.

На първо място, за да създадете охранителна фирма, е необходимо да:
  • да сте търговци, регистрирани по реда на Търговския закон или по законодателството на държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  • или да сте търговци, регистрирани в държава – членка на Европейския съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария.

Как да регистрирате търговско дружество и какво да бъде то, можете да изберете тук.

След като вече имате регистрирано дружество, следва да Ви бъде издаден лиценз за извършване на частна охранителна дейност.

Можете да започнете с осъществяването на охранителната дейност, едва след като се сдобиете с лиценза. Ето и видовете охрана, които можете да извършвате, като тя може да бъде както въоръжена, така и невъоръжена:

лична охрана на физически лица;

– охрана на имуществото на физически или юридически лица;

– на мероприятия;

– на ценни пратки и товари;

– самоохрана на имущество на търговци или юридически лица –осъществява се от служители на търговеца или юридическото лице, обособени в самостоятелно структурно звено за охрана.

За да получите лиценз, трябва да кандидатствате по определения за това ред. Трябва да подадете заявление заедно с необходимите приложени към него документи. Пълният комплект документи се насочват към директора на Главна дирекция “Национална полиция” чрез директора на ОД на МВР, на чиято територия е седалището на Вашето дружество. В срок от един месец получавате отговор. Може да Ви издадат искания лиценз или да Ви откажат издаването му, поради някаква причина.  Издаденият лиценз за частна охранителна дейност е безсрочен. Но всяка година притежателят е задължен да подава актуална информация за актуалното си състояние.

Разбира се, съществуват и няколко ситуации, при които издаденият лиценз ще Ви бъде отнет, а с него и правото да извършвате частна охранителна дейност. Това са, например, случаите, при които Вашата фирма има парични задължения към държавата; Вашата фирма е обявена в несъстоятелност; осъществява вид охранителна дейност, за която няма лиценз или я осъществява извън територията, за която има лиценз и т.н.

След като вече имате регистрирано търговско дружество и лиценз за извършване на частна охранителна дейност, можете да преминете към практиката.

Организирането на охранителната дейност е свързано както със спазването на определени правила, така и с изготвянето на определени документи. Например, за всеки обект, поет за охрана трябва да имате сключен договор за охрана, да уведомите ОД на МВР, както и да изготвите план за охраната на обекта. Също така е необходимо да назначите ръководител на охранителна дейност, който да притежава професионална квалификация “охранител” или да е преминал през първоначално обучение.

Ръководенето на охранителна фирма има своите специфики. За да сте сигурни, че отговаряте на всички изисквания и не превишавате правата си като охранители, можете да се обърнете към нас за съвет и съдействие.

 

 

Close Menu