Екипът на дружеството познава отлично изискванията за откриване на агенция за посредническа дейност по наемане на работа и имаме голям брой клиенти в тази сфера. По-долу ще намерите повече информация за трите вида удостоверение за извършване на дейността „посредник“ според българското законодателство.

 

» Посредническа дейност по наемане на работа в Република България
Посредникът предоставя услуги на търсещи работа лица и работодатели на територията на Р България за сключване на трудов договор съгласно разпоредбите на българския Кодекс на труда 

» Посредническа дейност по наемане на работа в други държави
Посредникът осигурява работа на български граждани при чужд работодател в друга държава съобразно националното й законодателство

» Посредническа дейност по наемане на работа на моряци
Посредникът насочва и подпомага търсещите работа моряци за започване на работа съгласно условията на посреднически договор, сключен с корабопритежател

Какво може да извършва посредническата агенция?

1. информиране и консултиране на търсещите работа лица и на работодателите;
2. психологическо подпомагане на търсещите работа лица;
3. насочване към обучение на възрастни;
4. насочване и подпомагане за започване на работа, включително в друго населено място в страната или в други държави.

На какво възнаграждение има право посредникът?

Посредническата агенция няма право да събира пряко или косвено, изцяло или частично такси или други плащания от търсещото работа или наетото на работа лице, в т. ч. от моряка. Но посреднически услуги на работодатели, включително и корабопритежатели, се извършва срещу заплащане уговорено между страните.

От кой орган и за какъв срок се издава удостоверението за посредническа дейност?

Удостоверението за посредническа дейност се издава безсрочно от българско Министерство на труда и социалната политика. Посредникът има задължение да уведоми Министерството в случай на промяна в данните на дружеството. 

                                           В кои случаи се отнема издаденото удостоверение?

В случай че посредникът  нарушава закона, като:

  1. договаря, изисква или получава възнаграждение от търсещото работа или наетото на работа лице, в т.ч. от моряка;
  2. договаря заплащане за предоставяне на посреднически услуги от работодателя, включително от корабопритежателя, което е за сметка на възнаграждението на устроеното на работа лице;
  3. има влязло в сила наказателно постановление;
  4. посредникът е представил неверни данни или документи с невярно съдържание при регистрация или промяна.