Разрешение за продължително пребиваване в България
разрешение за продължително пребиваване

Разрешение за продължително пребиваване в България

Кой има право да получи разрешение за продължително пребиваване?

Чужденец, който има издадена виза “D” за Р България, би могъл да кандидатства за издаване на разрешение за продължително пребиваване. Условията, при които се издава разрешението, са нелеки. Този, който иска да получи продължително пребиваване в страната, трябва да отговаря на едно от следните основания:

 • желае да извършва работа по трудово правоотношение след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;
 • осъществява търговска дейност в страната, т.е. има регистрирана фирма в Р България. В резултат на тази дейност трябва да са разкрити най-малко 10 работни места на пълно работно време за български граждани;
 • е представител на чуждестранно търговско дружество, регистрирано в Българската търговско-промишлена палата;
 • е финансово осигурен родител на български гражданин или на чужденец, който притежава разрешение за постоянно пребиваване;
 • лицето е постъпило на продължително лечение в лечебно заведение, разполагат с достатъчно финансови средства за лечение и издръжка;
 • чужденецът е член на семейството на чужденец, получил разрешение за продължително или за постоянно пребиваване;
 • желае да извършва дейност на свободна практика след разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика;
 • лицето иска да извършва дейност с нестопанска цел (има НПО в Р България) след разрешение от Министерството на правосъдието;
 • лицето или неговото дружество е вложило сума не по-малка от 600 000 лв. в недвижим имот на територията на Република България. Към датата на подаване на заявлението за разрешение за продължително пребиваване чужденецът или неговото дружество трябва да е изплатило напълно сумата;
 • чужденецът е извършил инвестиция в икономически необлагодетелствани региони. Инвестицията трябва да е направена като вноска в капитала на българско търговско дружество и да е не по-малко от 250 000 лв. Чужденецът трябва е съдружник или акционер в това дружество. В резултат на вложението трябва да са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лв. и са разкрити най-малко 5 работни места за български граждани;
 • ако чужденецът е ученик, стажант без възнаграждение или е приет като студент – редовно обучение във висше училище.
Има ли допълнителни условия?

Да, българският закон поставя и някои допълнителни условия. Те са: чужденецът задължително трябва да има осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и осигуряване. Трябва да докаже, че разполага с достатъчнo средства за издръжка, без да прибягва до системата за социално подпомагане. Средствата за издръжка трябва да са в размер не по-малък от минималната месечна заплата, минималната стипендия или минималната пенсия в Република България.

Каква е процедурата?

В случай че чужденецът отговаря на едно от горепосочените условия и представи доказателства за допълнителните изисквания, той има възможност да подаде заявлението си до Дирекция „Миграция“ към МВР. Заявката се разглежда обикновено в 14 – дневен срок. Дължи се и държавна такса за разглеждане на документите в размер на 10 лв. При предоставяне на разрешението се заплаща допълнителна такса.

За какъв срок се издава разрешението?

Разрешението се издава за срок от 1 година. Може да бъде подновявано по молба на лицето. Полученото разрешение за постоянно пребиваване дава право на лицето да напуска страната и да се завръща в нея без виза до изтичане на разрешения срок за пребиваване. А до изтичане на разрешения срок, чужденецът е длъжен да напусне страната.

For English version, please click here.

Close Menu