За да стартирате своята търговска дейност в България, е необходимо да откриете т.нар. „юридическо лице“ или по-популярно в практиката „фирма“. Най-разпространените и широко използвани форми на юридически лица в нашата страна са посочени по-долу. Разбира се, има и още две форми – СД (събирателно дружество) и КД (командитно дружество). При проявен интерес от Ваша страна към СД или КД, можете да отправите запитване и ще Ви отговорим в най-кратки срокове какви са предимствата и недостатъците.

 

ЕТ (едноличен търговец) 

Предимства
√ Може да се открие от пълнолетен български гражданин
√ Открива се без първоначален капитал
√ Процедурата по регистрация е кратка и улеснена

Недостатъци
⊗Може да се открие от чуждестранен гражданин само ако има постоянно пребиваване в България или българско гражданство
⊗ Регистрация само по местожителство в България
⊗ Собственикът отговаря пред кредиторите на дружеството с личното си имущество

Срок за изготвяне на необходимите документи и регистрация на ЕТ: 1 работен ден

 

ООД/ ЕООД (дружество с ограничена отговорност)

Предимства
√ Може да се открие от български или чуждестранен гражданин
√ Може да се открие от българско или чуждестранно юридическо лице
√ Минимално изискуем капитал 2 лв.
√ Съдружниците в ООД са отговорни за задълженията на ООД само до размера на капитала; не носят отговорност с личното си имущество
√ Процедурата по регистрация е кратка и улеснена

Недостатъци
⊗ Изисква се свикване на Общо събрание за голяма част от решенията в ООД
⊗ Управителят има широки правомощия и контролът от Общото събрание е слаб
⊗ Слаба защита на кредиторите на ООД, ако капиталът му е само 2 лв.

Срок за изготвяне на необходимите документи и регистрация на ООД/ ЕООД: 2 работни дни

 

АД/ ЕАД (акционерно дружество) 

Предимства
Може да бъде учредено от едно или повече физически или юридически лица
Кредиторите на АД са по-защитени заради по-големия размер на капитала
Стройна и финансова стабилна организация, по-голямо доверие у партньорите
√ Действията на Изпълнителния директор се контролират от Съвета на директорите

Недостатъци
⊗ АД трябва да издаде акции
⊗ Минимален капитал 50 000 лв.
⊗ По-сложна структура, изискваща няколко органа на управление
⊗ Процедурата по регистрация изисква повече време и подготовка

Срок за изготвяне на необходимите документи и регистрация на АД/ЕАД: 5 работни дни