Сезонна заетост на чужденци
сезонна заетост на чужденци в България

Сезонна заетост на чужденци

При какви обстоятелства можете да наемете на работа граждани на държави извън ЕС (най-често от Украйна, Молдова, Македония, Турция)? Какво означава сезонна заетост на чужденци и за какъв период е разрешена в България? Повече по темата ще намерите в тази статия.

Какво означава “сезонен работник”?

Сезонният работник е гражданин на държава извън ЕС, който пребивава законно и временно в Република България, за да извършва сезонна работа по срочен трудов договор с български работодател. Български работодател е този, чието седалище е в Република България.

Период на сезонната заетост в България

Според българското законодателство чужденец може да бъде нает на сезонна работа за период до 90 дни или до 9 месеца. Двата периода предполагат две различни процедури. В тази статия ще дадем повече информация за наемането на сезонна работа на чужденци до 90 дни.

Кой може да наеме чужденци на сезонна работа?

За да сключи временен трудов договор с чужденец от държава извън ЕС, българският работодател трябва да осъществява дейността си в една от следните области:

 • Селско стопанство
 • Горско стопанство
 • Рибно стопанство
 • Хотелиерство
 • Ресторантьорство

В последните години се утвърди практиката български фирми да наемат на работа работници в сферата на туризма. Както в летните, така и в зимните ни курорти може да Ви обслужи чуждестранен сервитьор, барман или пиколо. Обикновено това са работници, наети на работа само за сезона именно по тази процедура. 

Съществуват няколко важни правила при наемането на сезонен работник, които българските работодатели трябва да спазват. На първо място, предлаганите от работодателя условия на труд и заплащане не трябва да са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд. Също така, българският работодател е задължен от закона да осигури на сезонния работник подходящо жилище до края на трудовия договор. Това не изключва възможността сезонният работник да наеме жилището от работодателя и да заплаща наем, но цената трябва да е съобразена с получаваната от работника заплата. Не на последно място,  работодателят трябва да заплати за своя сметка транспортните разходи на работника от мястото на произход до работното му място в България и обратно. Разбира се, работодателят поема и задължителните здравни застраховки и осигуряване на сезонния работник. Всички тези разходи не могат да се приспадат от заплатата на работника.

Необходими документи за кандидатстване

За да наеме на сезонна работа чужденци, българският работодател трябва да подготви и представи в Бюро по труда към Агенция по заетостта по седалището на фирмата следните документи:

 • Декларации по образец;
 • Обосновка на искането, в която се посочват фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на работници-граждани на трета държава, а не български граждани;
 • Kопие на разрешениe/удостоверениe, издаденo на работодателя от компетентните органи за извършване на съответната дейност;
 • Срочен трудов договор;
 • Длъжностна характеристика към трудовия договор;
 • Копие на документ за задгранично пътуване на работника (най-често валиден паспорт).

Нашето дружество съдейства за цялостната подготовка и подаване на изброените документи към Бюрото по труда. Кандидатурата на работодателя се разглежда в 10-дневен срок (в по-натоварени месеци този срок може и да е по-дълъг). Органът извършва регистрация на сезонната заетост и изпраща на работодателя заверен документ за тази регистрация.

Виза за сезонна заетост

След като получи документа за регистрация, работодателят го предоставя на сезонния работник, за да може той да кандидатства за виза за Р България. При сезонната заетост до 90 дни се издава виза С със същия срок на валидност. Кандидатстването за виза се прави лично от сезонния работник в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Р България в държавата му по произход. След издаване на визата за краткосрочно пребиваване, работникът може да дойде в страната и да започне работа по трудовия си договор. В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденеца, работодателят уведомява съответната териториална дирекция на ИА “Главна инспекция по труда“.