Търговия с цигари I Разпространение на тютюневи изделия
цигари тютюневи изделия

Търговия с цигари I Разпространение на тютюневи изделия

Търговия, съхранение и предлагане на цигари и други тютюневи изделия е разрешена дейност в България. Тя може да се извършва само от търговци след получаване на разрешение за търговия с тютюневи изделия. Каква е процедурата за издаване на необходимото разрешение и какви са изискуемите документи можете да прочетете в тази статия.

Какво е тютюнево изделие?

На първо място, следва да поясня кои са “тютюневите изделия” според българския закон. Това са пури, пурети, цигари, тютюн за пушене (за лула и цигари), както и нагреваемо тютюнево изделие. Ако искате да продавате, съхранявате или предлагате някое от тези тютюневи изделия, трябва да имате разрешение за търговия с тютюневи изделия.

Какви са изискванията за издаване на разрешение?

Според българското законодателство търговия с цигари и други тютюневи изделия може да извършват само регистрирани търговци (напр. ООД, АД, ЕООД, ЕАД). Дружеството не трябва да е в производство по несъстоятелност или ликвидация и трябва всички задължения за данъци и осигуровки да са платени. Друго важно условие е търговецът да разполага със собствено или наето помещение за извършване на тази дейност. Това може да е търговски склад или обект, като специализиран магазин за търговия с тютюневи изделия, магазин за продажба на хранителни и нехранителни стоки, магазин за продажба на алкохол, станция за зареждане на МПС-та, павилион, ресторант или заведение. Също така, при кандидатстване трябва да се представи и свидетелство за регистрация на фискално устройство.

А в случай че искате да извършвате разносна търговия или продажба на тютюневи изделия, следва да предоставите в компетентното митническо учреждение идентификационните данни на транспортните средства, които ще се използват за дейността. Важно уточнение тук е, че разносната търговия е разрешена само за доставка на тютюневите изделия и само след получаване на разрешението. В МПС-то трябва задължително да се съхранява копие на издаденото разрешение.

Каква е процедурата?

След снабдяване с необходимите документи, се подава заявление до директора на ТД по местонахождение на търговския склад/обект или в най-близкото митническо учреждение. Извършва се проверка на място. Когато условията са изпълнени, компетентният орган се произнася по искането в 14-дневен срок. Все пак, в случай че документите не отговарят на изискванията, се дава срок за отстраняване на нередовностите. Той също е 14 дни. Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по съдебен ред. Правото за извършване на търговия с тютюневи изделия възниква от датата на връчване на разрешението. Агенция “Митници” води Регистър на издадените разрешения за търговия с тютюневи изделия.

Има ли глоби?

Който съхранява, предлага или продава цигари и други тютюневи изделия без разрешение се наказва с глоба от 1000 лв. до 3000 лв., а фирмите – със санкция от 2000 лв. до 5000 лв. А лице, което изпраща, пренася или превозва за друга държава членка тютюневи изделия или алкохолни напитки в количества с търговски характер, се наказва с глоба в размер от 1000 лв. до 4000 лв. При повторно нарушение глобата е в размер от 3000 лв. до 6000 лв.

Любопитно! 
Закупените тютюневи изделия и алкохол в друга държава членка от физически лица за лични нужди, които се освобождават от акциз, могат да бъдат в количества не по-големи от:
1. тютюневи изделия: цигари – 800 броя; пури – 200 броя; пурети – 400 броя; тютюн за пушене – 1 килограм;
2. алкохолни напитки: алкохолни напитки с код по КН 2208 – 10 литра; вина – 90 литра (пенливи вина не повече от 60 литра); бира – 110 литра.
 
 
В случай че се нуждаете от правна помощ и съдействие за изготвяне на необходимите документи и кандидатстване за разрешение за търговия с тютюневи изделия, можете да се обърнете към нас чрез някоя от формите ни за КОНТАКТ.