Покана за посещение на чужденец

Покана за посещение на чужденец

В днешния динамичен свят почти всеки от нас има контакти с хора, които са чужденци. Независимо дали става въпрос за приятелство, роднинство или бизнес отношения, ние поддържаме връзки с хора от целия свят. Въпреки напредналите технологии в областта на комуникацията обаче, нерядко се налага хората физически да посетят и гостуват в Р България.

Но как би могло да се случи това? Какви документи са необходими за легалното посещение на чужденци в България? Как да поканим чужденец за посещение в България? Тази статия ще даде отговор на тези въпроси.

Бидейки част от семейството на Европейския съюз, след присъединяването на България към него на 01.01.2007 г., всички български граждани могат свободно да пътуват в границите на ЕС само с валидна лична карта, без да им се налага ползването на задграничен паспорт. Същото важи и за гражданите на останалите държави членки.

Не така стоят нещата за хората от трети страни, които не са членки на Европейския съюз. Когато наш близък, познат, приятел или бизнес партньор от страна извън ЕС иска да посети Р България, той трябва да кандидатства за виза “С” (виза за краткосрочно пребиваване) пред най-близко посолство или консулство на Р България в своята държава. Визата за краткосрочно пребиваване с цел планирано пребиваване е с продължителност не повече от 3 месеца в рамките на всеки 6-месечен период, считано от датата на първото влизане на територията на Република България.

Виза “С” може да се издаде и с цел транзитно пребиваване на територията на Р България. Визата за краткосрочно пребиваване може да бъде издадена за еднократно, двукратно или многократно влизане. До изтичане на срока за пребиваването му чужденецът е длъжен да напусне страната.

Едно от най-често срещаните основанията за кандидатстване за виза “С” е покана от страна лице, което е в Р България. Подобен вид покана следва да се изготви в строго определена форма отговаряща на законовите изисквания относно съдържанието й. Има четири варианта, в които подобна покана може да бъде изготвена, като тук ще разгледаме най-важното за всеки от тях.

1. Покана за частно посещение на чужденец в Република България

Това е може би най-често използваният вариант. В този случай физическо лице, което живее в България, изпраща покана до лицето чужденец. Особеното тук, е че не е задължително канещото лице да е български гражданин – право да отправят подобна покана за издаване на виза “С” имат също продължително и постоянно пребиваващите в България. Поканата следва да се завери нотариално и заедно с останалите нужни документи, да се представи пред дирекция “Миграция”. Заплаща се и държавна такса.

2. Покана от физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон, за бизнес пътуване на чужденец в Република България

Тук особеното е, че канещото лице имакачеството “търговец”и е регистрирано в Търговски регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Поканата отново трябва да се завери нотариално, а също така към пакета от нужни документи, които трябва да се представят пред дирекция “Миграция”, следва да се добави и Удостоверение за актуално състояние, което е издадено не по-рано от три месеца от датата на отправяне на поканата. Важно е да се посочи, че посещението е с бизнес цел. Заплаща се и дължимата държавна такса.

3. Покана от юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Р България

Този случай се доближава най-много до предходния по т.2, с тази разлика, че канещото лице е задължително юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в съответния регистър. Тук освен Удостоверение за актуално състояние, към списъка с документи, които трябва да се представят пред дирекция “Миграция”, следва да се добави и Копие от удостоверение за регистрация. Заплаща се същата държавна такса като по т.2.

4. Покана от представителство на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл.24 от Закона за насърчаване на инвестициите, за бизнес пътуване на чужденец в Република България

Този вариант прилича на посочения в т.2 и т.3, с тази разлика, че канещото лице е задължително клон на чуждестранно юридическо лице. Отново следва да се посочи изрично, че посещението е с цел бизнес. Поканата трябва да е нотариално заверена, а към набора от документи, който трябва да се представи пред дирекция “Миграция”, следва да се добави и Удостоверение за актуално състояние на представителството, издадено от Търговски регистър към Агенция по вписванията преди не повече от 3 месеца от датата на отправяне на поканата. Дължи се и държавна такса за извършваната административна услуга.

Който и вариант да е подходящ за вашата цел, GMP Consult ltd. е вашият верен партньор. Разчитайте на нас за подготовката на документите и комуникацията с държавните институции. Можете да се свържете с нас за повече информация и ценова оферта чрез нашата Формата за контакти.

Close Menu