Покана за посещение на чужденец

Покана за посещение на чужденец

Как да подготвим и изпратим покана на чужденец за посещение в България? Какви документи са необходими за легалното посещение на чужденци в България? Тази статия ще даде отговор на тези въпроси.

Бидейки част от семейството на Европейския съюз, след присъединяването на България към него на 01.01.2007 г., всички български граждани могат свободно да пътуват в границите на ЕС само с валидна лична карта, без да им се налага ползването на задграничен паспорт. Същото важи и за гражданите на останалите държави-членки. Не така стоят нещата за хората от трети страни, които не са членки на Европейския съюз.

Когато наш близък, познат, приятел или бизнес партньор от страна извън ЕС иска да посети Р България, той трябва да кандидатства за виза “С” (виза за краткосрочно пребиваване) пред най-близкото посолство или консулство на Р България в своята държава. Визата за краткосрочно пребиваване е с продължителност до 90 дни в рамките на всеки 6 месеца, считано от датата на първото влизане в България. Едно от най-често срещаните основанията за кандидатстване за виза “С” е покана от страна лице, което е в Р България. Тя следва да се изготви в строго определена форма, отговаряща на законовите изисквания относно съдържанието й. Има четири варианта за изготвяне на покана за чужденец като тук ще разгледаме най-важното за всеки един от тях.

 

1. Покана за частно посещение на чужденец в България

Това е може би най-използваният вариант. В този случай физическо лице, което живее в България, изпраща покана до чужденеца. Не е задължително канещото лице да е български гражданин. Право да отправят подобна покана за издаване на виза “С” имат също продължително и постоянно пребиваващите в България. Поканата следва да е с нотариална заверка и заедно с останалите нужни документи, да се представи пред дирекция “Миграция”. Заплаща се и държавна такса.

 

2. Покана от търговец за бизнес пътуване на чужденец в България

Тук особеното е, че канещото лице имакачеството “търговец” и е регистрирано в Търговски регистър и РЮЛНЦ към Агенция по вписванията. Поканата отново трябва да се завери нотариално, а също така към пакета от документи, които трябва да се представят пред дирекция “Миграция”, следва да се добавят и Удостоверение за актуално състояние и копие от Годишна данъчна декларация на търговеца. Важно е да се посочи, че посещението е с бизнес цел. Заплаща се и дължимата държавна такса.

 

3. Покана от юридическо лице с нестопанска цел за пътуване на чужденец в  България

Този случай се доближава най-много до предходния по т.2, с тази разлика, че канещото лице е задължително юридическо лице с нестопанска цел – сдружение или фондация. Тук също следва да се представи Удостоверение за актуално състояние към списъка с документи за дирекция “Миграция”. Заплаща се и държавна такса.

 

4. Покана от търговско представителство на чуждестранно юридическо лице за бизнес пътуване на чужденец в България

Този вариант прилича на посочените в т.2 и т.3, с тази разлика, че канещото лице е задължително търговско представителство на чуждестранно юридическо лице (TRO) или още познато като trade representative office of foreign company. Отново следва да се посочи изрично, че посещението е с цел бизнес. Поканата трябва да е нотариално заверена, а към набора от документи, който трябва да се представи пред дирекция “Миграция”, следва да се добави и Удостоверение за актуално състояние на представителството. Дължи се и държавна такса за извършваната административна услуга.

Който и вариант да е подходящ за вашата цел, GMP Consult ltd. е вашият верен партньор. Разчитайте на нас за подготовката на документите и комуникацията с държавните институции. Можете да се свържете с нас за повече информация и ценова оферта чрез нашата Формата за контакти.

Close Menu