Гражданското дружество, наричано накратко ДЗЗД, в много случаи е по-удачната форма за упражняване на търговска дейност. Гражданското дружество често се предпочита от вече създадени търговски дружества.

То е обединение от едно или няколко физически или юридически лица, чиито усилия са насочени към постигането на една обща стопанска цел. В практиката ДЗЗД се избира и само за извършване на точно определена дейност, например изпълнение на договор за обществена поръчка.

Регистрацията в регистър БУЛСТАТ е улеснена и дава свобода на съдружниците при избора им за размер на капиталови вноски, както и начин на управление.