Екипът ни оказва пълно съдействие – от изготвяне на необходимите документи до получаване на разрешение за сезонна заетост – на своите корпоративни клиенти, които искат да наемат на работа в България чуждестранни граждани.

Чужденци за сезонна работа могат да бъдат наети от 90 дни до 9 месеца. Процедурите за кандидатстване от страна на работодателите са регламентирани от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Работодателят може да се обърне към нас за съдействие, когато иска да сключи трудов договор с чужденец за длъжност в сферите на селско, горско и рибно стопанство, както и хотелиерство и ресторантьорство.

ВИЖТЕ ТУК – Утвърден списък на икономическите сектори включващи дейности изпълнението на които зависи от смяната на сезоните

Работодателят и работникът се договорят за изпълняваната длъжност и нейните специфики, като работодателят следва да предостави на Агенция по заетостта редица документи, сред които заявление по образец, обосновка на искането, копие от сключения трудов договор и длъжностна характеристика към него, копие от паспорта на работника и други документи.

Работодателят може да подаде документи за наемане на работа на чужденец първоначално само за 90 дни, след което има законова възможност да удължи регистрацията му до 9 месеца. Документите за предоставяне на разрешение за достъп до пазара на труда до 90 дни се подават от работодателя в Бюро по труда по седалището на работодателя, а тези до 9 месеца – в Централна администрация на Агенция по заетостта.

След предоставяне на съответното разрешение за работа, ще се издава необходимата виза C или виза D.